Tổng đài cskh là trang thông tin tổng hợp với sứ mệnh cung cấp cho người việt một cách nhàn nhã để tiếp cận thông tin và kết nối với các chuyên gia các lĩnh vực khi cần thông tin chuyên sâu.